ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (sucho/navrhy_opatreni_husi_potok)

navrhované retenční prostory (1)
navrhovaná liniová opatření na orné půdě (2)
mez mez
průleh průleh
příkop příkop
stabilizace drah soustředěného odtoku stabilizace drah soustředěného odtoku
scénář 1 - plošná opatření na orné půdě (3)
agrotechnická opatření agrotechnická opatření
trvalý travní porost trvalý travní porost
vyloučení erozně nevhodných plodin vyloučení erozně nevhodných plodin
scénář 2 - zatravnění na orné půdě (4)
hranice zájmového území Husího potoka (6)
schematizace pro hydrologické modelování (7)
vodní toky - jemné členění (8)
stávající vodní nádrže (9)
LPIS - stávající kultury bez opatření (10)
jiná kultura jiná kultura
orná půda orná půda
ovocný sad ovocný sad
porost rychle rostoucích dřevin porost rychle rostoucích dřevin
travní porost travní porost
zalesněná půda zalesněná půda
zelinářská zahrada zelinářská zahrada
školka školka