ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ (ID: 2)

Name: Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ

Display Field: typKod

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Jde o vybrané půdní bloky v zóně zpracování Aev, které byly doporučeny v rámci vyšších opatření k navržení technických protierozních opatření. Na těchto půdních blocích byly navrženy TPEO, které půdní bloky rozdělily na menší pozemky. Jako prvky technické protierozní ochrany jsou navrženy odváděcí příkopy, odváděcí a retenční průlehy, údolnice a dráhy soustředěného odtoku. Na pozemcích vzniklých rozdělením půdních bloků jsou navržena organizační a agrotechnická protierozní opatření, změna C faktoru, zatravnění, delimitace, zasakovací pás podél vodního toku, retenční průleh a zatravnění. Geometrie protierozních opatření je definována touto vrstvou.

Copyright Text: Autor vrstvy: ČVUT v Praze, Datum vytvoření vrstvy: 10.3.2015

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata