ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Retenční nádrže (ID: 0)

Name: Retenční nádrže

Display Field: OBJECTID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Vhodné profily pro založení retenčních vodních nádrží, jejichž cílem bude zachycení povrchového odtoku v údolnicích byly vytipovány převážně na trasách definovaných DSO, případně i doplněných svodných příkopech ve výrazných údolnicích uvnitř pozemků kategorie Aev, vytipovaných pro detailní řešení a návrh PEO. Cílem nebylo navrhovat MVN na vodních tocích – trvalých ani občasných. Orientační zákres půdorysu byl následně proveden na základě DMT s využitím vrstevnic, odvozených z DMR 4G s ekvidistantou 2 m. Přitom byla předpokládána výška hráze mezi 2 – 3 m. U jednotlivých navrhovaných MVN nebyla výpočtově řešena jejich dimenze, objem retenčního prostoru, ani objem přítoku ze srážky. Jedná se o vytipování potenciálně vhodných profilů jako podklad pro další podrobný návrh, který by nutně musel zahrnovat podrobný terénní průzkum včetně hydropedologického, zaměření lokality a detailní hydrologické výpočty.

Copyright Text: ČVÚT Praha

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata