ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (strategie/navrhy_opatreni_system)

Vyznamnost kritického bodu (KB) (0)
významný významný
nevýznamný nevýznamný
nehodnoceno (zóna C) nehodnoceno (zóna C)
Povodí KB (1)
Retenční nádrže (2)
Návrh suchých (SN) a vodních nádrží (VN) (3)
Opatření na vodních tocích a nivách v KB (4)
nová vodní nádrž nová vodní nádrž
úprava toku a objektů na toku v intravilánu úprava toku a objektů na toku v intravilánu
individuální ochrana individuální ochrana
opatření na stávajících vodních nádržích opatření na stávajících vodních nádržích
revitalizace vodního toku a úprava nivy revitalizace vodního toku a úprava nivy
opatření na zachycení odtoku opatření na zachycení odtoku
opatření na svedení odtoku opatření na svedení odtoku
hrazení bystřin hrazení bystřin
Opatření na zemědělské půdě - LPIS (5)
obecné (speciální kultury) obecné (speciální kultury)
nižší (osevní postup) nižší (osevní postup)
vyšší (TPEO, zatravnění) vyšší (TPEO, zatravnění)
Opatření v zóně Aev - Typ TPEO v Aev, kde nejsou KPÚ (6)
C – změna C faktoru na pozemku C – změna C faktoru na pozemku
Z – zatravnění Z – zatravnění
N – delimitace – nevhodné k hospodaření N – delimitace – nevhodné k hospodaření
O – odváděcí příkop o šířce 5 m O – odváděcí příkop o šířce 5 m
OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m OB – odváděcí průleh – biokoridor o šířce 20 m
OT – odváděcí průleh o šířce 10 m OT – odváděcí průleh o šířce 10 m
R – retenční průleh o šířce 10 m R – retenční průleh o šířce 10 m
RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m RB – retenční průleh – biokoridor o šířce 30 m
RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m RT – retenční průleh + travní pás o šířce 20 m
U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m U – údolnice – dráha soustředěného odtoku o šířce 20 m
V – zasakovací pás podél vodního toku V – zasakovací pás podél vodního toku
Typy těžebně-dopravních technologií na PUPFL (7)
E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac E - erozní ohrožení (přípustné prostředky: F, K, L, a jejich kombinace), podvozky typu Ratrac
F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac F - UKT - Horal vybavený lesnickou kompletací, LKT s nízkotlakými (flotačními) pneumatikami, podvozky typu Ratrac
K - kůň K - kůň
L - lanové dopravní zařízení L - lanové dopravní zařízení
S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery S - lesnický kolový traktor se standardním vybavením (LKT), harvestery
U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery U - universální traktor se standardním vybavením (UKT), harvestery
Základní typy opatření v území kat. A (1-8) a skupiny opatření v kat. území B (8)
1. PBPO v nezastavěném území 1. PBPO v nezastavěném území
2. PBPO v zastavěných oblastech 2. PBPO v zastavěných oblastech
3. PBPO transformací povodňové vlny v suchých nádržích 3. PBPO transformací povodňové vlny v suchých nádržích
4. Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku 4. Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku
5. Ochrana fungující retence záplavových území 5. Ochrana fungující retence záplavových území
6. Opatření kombinující typy 1 a 5 + technická PPO 6. Opatření kombinující typy 1 a 5 + technická PPO
7. Opatření v intravilánu o kterých nejsou relevantní informace 7. Opatření v intravilánu o kterých nejsou relevantní informace
8. Opatření na stávajících vodních nádržích 8. Opatření na stávajících vodních nádržích
1. Skupina opatření podporující retenci v nivách 1. Skupina opatření podporující retenci v nivách
2. Skupina opatření podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech 2. Skupina opatření podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech
3. Skupina opatření jsou potenciální profily pro realizaci suchých nádrží 3. Skupina opatření jsou potenciální profily pro realizaci suchých nádrží
4. Skupina opatření vázaná na vodní nádrže a soustavy vodních nádrží 4. Skupina opatření vázaná na vodní nádrže a soustavy vodních nádrží
Zónace povodně (9)
Apv Apv
Aps Aps
Apn Apn
B B
C - neřešeno C - neřešeno
Zónace eroze (10)
Aev Aev
Aes Aes
Aen Aen
B B
C - neřešeno C - neřešeno