ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (opzp/navrhy_opatreni_opzp)

propustky (0)
povodňové čerpací stanice (1)
jezy (2)
přehrážky (3)
liniová PPPEO (4)
zasakovací pás zasakovací pás
větrolam větrolam
stabilizace drah soustředěného odtoku stabilizace drah soustředěného odtoku
příkop příkop
průleh průleh
protierozní mez protierozní mez
ochranné zdi ochranné zdi
ochranné hráze ochranné hráze
hrázka hrázka
úpravy koryt (5)
meliorace (6)
plošná PPPEO (7)
terasování terasování
organizační opatření organizační opatření
agrotechnická opatření agrotechnická opatření
ochranné zatravnění (TTP) ochranné zatravnění (TTP)
zalesnění zalesnění
sadové úpravy sadové úpravy
nádrže (8)
mokřad/tůň mokřad/tůň
suchá nádrž suchá nádrž
vodní nádrž vodní nádrž
revitalizace (9)
ÚSES (10)
biocentrum biocentrum
biokoridor biokoridor
interakční prvek interakční prvek
cesty (11)
doplňková cesta doplňková cesta
hlavní cesta hlavní cesta
vedlejší cesta vedlejší cesta
LOKALITY AKCÍ (12)
studie studie
realizace realizace
nezjištěno nezjištěno
LOKALITY AKCÍ - středové body (13)
studie studie
realizace realizace
nezjištěno nezjištěno